Duke u bazuar tek fakti se virusi ka qene perhapur ne njerez perpara se te mbylleshin ne karantine dhe se shume persona kane pak ose aspak shenja, kjo do te thote se shume prej nesh mund te kene qene infektuar dhe e kane kaluar pa kuptuar.

Disa shenja te caktuara si me poshte mund tju ndihmojne te kuptoni se e keni kaluar ose jo, edhe pse kjo nuk mund te dihet me siguri te plote:

1. Keni patur nje “ftohje te keqe”
Në fillim të pand emisë, njerëzit në SHBA mendonin se Kor onavir usi nuk qarkullonte ende deri në fund të shkurtit dhe marsit, por një kërkim i ri nga Universiteti i Teksasit sugjeron të kundërtën. Studiuesit zbuluan se për çdo dy raste të grip it të gri pit, në atë periu dhë, ekzistonte një rast me Kor onavi rus.

Këtu është lista e shenjave zyrtare nga CDC:

– Ethe ose të dri dhura

– Kollitje

– Vësh tirësi në frym ëm arrje

– Lodhje

– Dhimbje e musk ujve të tru pit, dhimb je fy ti dhe/ose ko ke

– Humb je e shijes ose erës

– Rrufë

– Të përziera ose të vj ella

– Diarre

2.Në një moment të caktuar keni humbur shijen ose nuhatjen

Humbja e nuhatjes dhe shijes ka qenë një shenjë dalluese e madhe e Kor onav irusit. Ndonëse kjo simptomë nuk ndodh për të gjithë, Dr. Ada lja thekson se tani është e lidhur fort me k oronav ir usin.

3.Keni patur një rënie flokësh të pashpjegueshme

Kjo nuk është studiuar gjerësisht në kontekstin e Kor onav irusit, por shumë njerëz që janë rik uperuar nga vi rusi, po raportojnë si shenje edhe hum bjen e fl okëve, por kjo nuk ka gjasa që ju të përjetoni vetëm atë pasi zakonisht, kjo shoqërohet me disa prej shenjave të lartpërmendura.

4.Ndonjëherë jeni ndjerë si “pa frymë” apo sikur po ju merrej fry ma papritmas

Hulumtimi i botuar në revistën JAMA ka zbuluar se njerëzit me Kotonavi rus mund të kenë disa pasoja të viru sit, përfshirë shkurtim të fry mëma rrjes. Kjo ka të ngjarë të ndodhë për shkak të inflamacionit të qëndrueshëm në mushkëri dhe është një nga sh enjat më tipike të vir usit.

5.Keni patur kol lë që dukej sikur s’do largohej

Një kol lë e zgjatur është një tjetër shenje, që njerëzit që morën pjesë në studimin JAMA raportuan. Kollitja është zakonisht e thatë, thotë Dr. Adalja dhe është gjithashtu, një nga simptomat më të njohura: Të dhënat nga CDC zbuluan se 43% e njerëzve që kishin Koronavirus kishin ende kollë 14 deri në 21 ditë pasi kishin marrë një test pozitiv për virusin.

6.Jeni ndjerë vërtet, vërtet të lodhur

Sipas studimit JAMA, 53% e pacientëve thanë se po luftonin me lodhjen rreth 60 ditë pasi kishin shfaqur për herë të parë shenja të virusit. “Kjo mund të jetë mënyra se si sistemi imu nitar i një personi reagon ndaj virusit, ose thjesht mund të jetë mënyra se si vi rusi funksionon në trup”, shprehet Dr. Adalja.

Mbani në mend se lodhja është një çështje vërtet e zakonshme dhe mund të jetë një shenjë e problemeve të ndryshme shëndetësore (duke përfshirë, natyrisht, mungesën e gjumit). Ashtu si rënia e flokëve, njerëzit që përjetojnë lodhje për shkak të Koronav ir usit do ta kenë atë të shoqëruar edhe me shenja të tjera të virusit, thotë Dr. Adalja.

7.Keni patur sim ptoma të pazakonta, që dukej sikur do zgjasin përgjithmonë

Ekspertët theksojnë se Koro navi rusi është ende një vi rus i ri, kështu që mjek ët dhe shkencëtarët po mësojnë më shumë për të gjatë gjithë kohës. Sigurisht, ka shumë ndërlikime të tjera që ekspertët mund të mos i dinë akoma.

Nëse jeni ndjerë keq dhe shenjat tuaja janë të vazhdueshme, Dr. Schaffner thotë se është një ide e mirë të kontrol loheni nga mj eku juaj, pavarësisht nëse mendoni se shenjat kanë lidhje me